VividTalk

VividTalk: One-Shot Audio-Driven Talking Head Generation Based on 3D Hybrid Prior

Xusen Sun , Longhao Zhang , Hao Zhu , Peng Zhang , Bang Zhang , Xinya Ji , Kangneng Zhou Daiheng Gao , Liefeng Bo , Xun Cao Nanjing University, Alibaba Group, ByteDance, Nankai University.

Last updated